slajd-1slajd-3slajd-4slajd-5

O kancelarii

O kancelariiwięcej

O kancelarii Zespół Pro Bono

Kancelaria Adwokacka Bieszczad Górecki adwokaci s.c.

specjalizuje się w usługach prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, w tym obsługi spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, reprezentacji osób prawnych  i fizycznych w sporach sądowych i w negocjacjach pozasądowych. Zespół kancelarii oraz prawnicy współpracujący reprezentują szeroki zakres dziedzin prawa, co pozwala na stosowanie kompleksowych rozwiązań prawnych pozwalających na zapewnienie różnorodnej i pełnej ochrony interesów klientów.

 

Wieloletnie doświadczenie i starannie dobrany zespół współpracowników pozwoliły na wykształcenie podstawowych zasad jakimi kieruje się kancelaria we współpracy z klientami.

Skuteczność

Staramy się maksymalnie zwiększyć szanse klienta na osiągnięcie pożądanego rezultatu w jak najszybszym czasie.

 

Doświadczenie i specjalizacja

Poruszamy się w określonych dziedzinach prawa, w których posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

 

Elastyczność

Dostosowujemy obsługę prawną do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

powrót

O kancelarii Zespół Pro Bono

Daniel Bieszczad

 

Adwokat Daniel Bieszczad

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Na rynku prawniczym od 2005 roku. Specjalizacja: obsługa prawna przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie gospodarczym, postępowania sądowe, prawo pracy, prawo nieruchomości.

 

Grzegorz Górecki

 

Adwokat Grzegorz Górecki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2005 r. Staż w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. Aplikacja Adwokacka w Krakowie pod patronatem adwokata Janusza Długopolskiego. Wpisany na listę adwokatów w 2010 r. Obszar praktyki: obsługa podmiotów gospodarczych, prawo ochrony konsumentów, prawo pracy, prawo cywilne, w tym ochrona dóbr osobistych, prawo gospodarcze, problematyka prawna działalności w sieci Internet.

 

W skład kancelarii wchodzą również aplikanci adwokaccy

i prawnicy odznaczający się wyróżniającą wiedzą prawniczą

i specjalizujący się w określonych dziedzinach prawa.

powrót

O kancelarii Zespół Pro Bono

Nasza kancelaria prowadzi nieodpłatną pomoc dla organizacji non profit, w szczególności stowarzyszeń i fundacji. Wszelkie podmioty o charakterze organizacji pozarządowych (tzw. NGO), mogą uzyskać fachową pomoc naszych prawników w zakresie swojej statutowej działalności.

powrót

Doświadczenie

Doświadczeniewięcej

Doświadczenie

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 

Kancelaria prowadziła dla swoich klientów przedsięwzięcia takie jak: 

 • proces przejęcia polskiej spółki przez światowego potentata branży metalurgicznej, wartość transakcji około 100 mln złotych
 • kontrakty usługowe i handlowe o wartości od kilkudziesięciu do 50 mln złotych w branży motoryzacyjnej, metalurgicznej, budowlanej, IT, spożywczej, realizowane na terenie Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Słowacji i Brazylii
 • kilkanaście przejęć części lub całych zakładów pracy wraz z przejściem kadry pracowniczej w liczbie od kilkudziesięciu do kilkuset osób, połączonych z doradztwem dotyczącym optymalizacji zatrudnienia
 • audyt prawny i szkolenia pracownicze w największym krajowym podmiocie branży pośrednictwa ubezpieczonego
 • sporządzenie umowy franchisingu dla ogólnopolskiej sieci sprzedaży detalicznej
 • przeprowadzenie procesu zakupu udziałów w spółce zarządzającej ogólnopolską siecią hoteli
 • doradztwo prawne w procesie emisji obligacji prywatnych spółki z branży budowlanej
 • prowadzenie licznych procesów o prawa udziałowe w spółkach, w tym w ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych
 • doradztwo prawne w zakresie inwestycji w przedsięwzięcia budowlane o wartości kilkudziesięciu milionów złotych
 • reprezentacja klientów korporacyjnych w licznych procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy
 • reprezentacja klientów prywatnych w licznych sprawach sądowych o zapłatę z różnych tytułów prawnych, w tym w sporach o odszkodowania i zadośćuczynienia, należności pracownicze, wykonanie umów, prawa spadkowe

 

ZAUFALI NAM

 

Aktualnie Kancelaria prowadzi stałą obsługę ponad dwudziestu przedsiębiorstw. Wśród nich znajdują się:

 • firmy z branży logistycznej, tekstylnej, chemicznej, IT, spożywczej, budowlanej, finansowej, ubezpieczeniowej, gastronomicznej
 • spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego
 • firmy zatrudniające ponad 1000 pracowników i posiadające oddziały na terenie całego kraju
powrót

Oferta

Ofertawięcej

Oferta

KLIENT BIZNESOWY 

 

Prawo cywilne i gospodarcze

 • sporządzanie, analiza, negocjacje umów w obrocie gospodarczym
 • występowanie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ochrony konkurencji
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej takimi jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Ubezpieczonych
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa korporacyjnego
 • sporządzanie audytów prawnych przedsiębiorstw
 • ochrona dóbr osobistych firm, w szczególności ochrona dobrego imienia przedsiębiorstw w sieci Internet i w innych środkach masowego przekazu

 

Prawo spółek

 • doradztwo prawne przy zawieraniu, rejestrowaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych
 • reprezentacja w sprawach o prawa udziałowe w spółkach
 • sporządzanie i analiza dokumentacji związanej z działalnością organów spółek prawa handlowego, w tym kompleksowa reprezentacja na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy

 

Prawo pracy

 • sporządzanie wszelkich umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, umów u zakazie konkurencji, porozumień itp.
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych
 • reprezentowanie pracodawców w relacjach z organizacjami związkowymi i w sporach sądowych z pracownikami
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i przejęć zakładów pracy

 

Szkolenia

Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania firm w obrocie prawnym, w szczególności dotyczących dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców, negocjacji warunków umownych w relacjach z innymi podmiotami, poprawnego prowadzenia dokumentacji wewnętrznej, odpowiedzialności osób wchodzących w skład organów spółek, stosunków prawnych z pracownikami.

 

KLIENT INDYWIDUALNY 

 

Prawo pracy, cywilne i rodzinne 

 • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych dotyczących roszczeń majątkowych, w szczególności:
  • odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce medycznej
  • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
  • z tytułu prawa do dziedziczenia
 • występowanie imieniem klientów w sprawach rozwodowych i dotyczących podziału majątku
 • reprezentacja w sprawach o ochronę dóbr osobistych
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych z pracodawcami, w tym dotyczących świadczeń o zaległe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odwołań od nieuzasadnionego rozwiązania umów o pracę, sprostowań świadectw pracy

 

Prawo nieruchomości

 • doradztwo prawne przy zawieraniu umów obrotu nieruchomościami
 • opiniowanie i sporządzanie umów o roboty budowlane
 • pomoc prawna w zakresie roszczeń z tytułu praw związanych z nieruchomościami, w tym spraw o zasiedzenie, wywłaszczenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, ochronę posiadania
powrót

Blog

Blogwięcej

Blog

Bezkarni nie czują się już administratorzy jednej ze stron internetowych oczerniającej dużego przedsiębiorcę na rynku usług finansowych. Na skutek wniosku o zabezpieczenie złożonego przez kancelarię sąd uznał natychmiastową potrzebę usunięcia przedmiotowej strony i to przed złożeniem pozwu. (read more…)

powrót

Publikacje

Publikacjewięcej

Publikacje

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/ustawa-frankowa-wady-projektu-prezydenckiego/75j4pw

Konieczność ochrony kredytobiorców przed ryzykiem kursowym i obiektywne, czyli niezależne od banków wskaźniki wyliczania rat kredytowych przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem, przewiduje unijna dyrektywa, którą ma wdrożyć Polska – mówi PAP mecenas Daniel Bieszczad.

Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 214/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 z 4 lutego 2014 r. „Trudno zrozumieć, dlaczego przez blisko dwa lata Polska nie implementowała tej dyrektywy, która powinna być wdrożona do polskiego systemu prawnego właśnie w okresie dwuletnim” – powiedział PAP mec. Daniel Bieszczad z kancelarii Bieszczad Górecki Adwokaci.

„Dyrektywa ta zawiera unormowania przewidujące konieczność ochrony kredytobiorców przed ryzykiem kursowym, i to przez cały okres kredytowania. Między innymi wskazuje, aby państwo członkowskie dawało kredytobiorcy możliwość przewalutowania kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Nadto dyrektywa przewiduje obiektywne wskaźniki wyliczania rat kredytowych przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem. Obiektywne, to znaczy niezależne od banków” – wyjaśnił mec. Bieszczad.

Jak dodał, „ten akt prawny ogranicza też dowolność akwizycji i reklamy kredytów walutowych, tak aby uchronić konsumentów przed wprowadzeniem w błąd”. „Dyrektywa przewiduje także nałożenie na banki bardzo precyzyjnych obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy kredytowej, w tym obowiązek symulacyjnego wyliczenia wysokości raty kredytu, którą konsument będzie musiał płacić w razie wahań kursów. Aktualnie stosowane w Polsce obowiązki informacyjne banków w zakresie ryzyka walutowego są znacznie mniej restrykcyjne” – zaznaczył.

Jednocześnie wyraził opinię, że należy krytycznie ocenić przyjętą w Polsce metodę pracy nad restrukturyzacją kredytów walutowych. „Taka restrukturyzacja powinna być wdrożona w jednym akcie prawnym z jednoczesnym wdrożeniem w.w. dyrektywy unijnej. Ta ostatnia z kolei czeka na implementację w polskim porządku prawnym od 4 lutego 2014 r.” – zauważył mec. Bieszczad.

Prawnik przypomniał prace nad tzw. ustawą dot. frankowiczów, która – jak mówił – skrytykowana przez banki, rząd, NBP i KNF, po poprawkach Senatu, utknęła w Sejmie. Jak mówił, ustawa dot. frankowiczów i tak nie wychodziła naprzeciw oczekiwaniom, by ograniczyć wysokość zadłużenia z tytułu kredytu do wartości zabezpieczonej nieruchomości. Pozostawia w rękach banku instrumenty kształtowania uprawnień wynikających z ustawy, na przykład przy wyliczaniu wskaźnika LtV. „Dlatego też problemy, którym omawiana ustawa wychodzi naprzeciw, i tak będzie trzeba uregulować całościowo na przyszłość” – ocenił Daniel Bieszczad.

„Pojawiły się w polskiej judykaturze pojedyncze wyroki, które uznawały, że bezprawne są klauzule umowne, wedle których bank pozostawiał sobie wyłączne prawo do określania kursu, po którym dokonywano przewalutowania rat kredytowych. Jednak skala problemu (takie klauzule posiada większość umów kredytowych) jest tak duża, że należy go rozwiązać na poziomie ustawodawczym, bo pojedyncze wyroki sądów wiążą tylko w konkretnej sprawie i nie mają zastosowania do innych umów kredytowych” – wskazał adwokat.

 

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/ekspert-o-dyrektywie-ue-chroni-kredytobiorcow-przed-ryzykiem-kursowym/5np54y

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/dluznicy-nie-korzystaja-z-upadlosci-bo-boja-sie-utraty-majatku

„Outsorcing usług prawnych w praktyce”. Artykuł adw. Daniela Bieszczada w Merkuryuszu Towarzystw Biznesowych.

 

artykuł2

 

Outsorcing usług prawnych w praktyce, D. Bieszczad, Merkuryusz Towarzystw Biznesowych, nr 5, kwiecień 2015 r.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1265955-Adwokat–jak-consigliere.html

 

Adwokat jak consigliere, Katarzyna Wójcik, Rzeczpospolita, 21.01.2015 r. (read more…)

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kompleksowe-zarzadzanie-nieruchomosciami-2353626.html

 

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, Agata Skocz, www.bankier.pl, 09.06.2011 r.

http://www.autocentrum.pl/poradniki-dla-kierowcy/zakup-uzywanego-pojazdu-sprowadzonego-z-ue/

 

Zakup używanego pojazdu sprowadzanego z UE, Grzegorz Górecki, www.autocentrum.pl, 06.03.2015 r.

powrót

Kontakt

Kontaktwięcej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 

Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna

ul. Rakowicka 8/3
31 – 511 Kraków

tel.: 12 222 52 04
fax: 12 444 77 53
mail: biuro@bgka.pl

Kancelaria przyjmuje klientów w godzinach od 9.00 do 17.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania.

powrót